Go to Top

ไมโครโฟน MPA466

ไมโครโฟน MPA466 เป็น TEDS ไมโครโฟนที่มีขนาด 1/4 นึ้ว แบบ Prepolarized free-field รุ่น TDES มีข้อมูลของรูปแบบไมโครโฟน หมายเลขเครื่อง ความไว ความถี่อ้างอิง วันสอบเทียบ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการทำงานและลดเวลาในการติดตั้งและทดสอบระบบ

Product Price: ฿ 15,190.00
SKU: MPA466
UA-22935236-10